Privacy- en cookiebeleid

Huidig reglement is van toepassing op de website https://byborafood.be/ en ter beschikking gesteld door ByBorafood, met maatschappelijke zetel te Reppelerweg 115 3950 Bocholt
met ondernemingsnummer BE0816799782 (hierna aangeduid door “wij” of “ons”).
U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u
op eender welke wijze gebruik maakt van deze website of van enige toepassing.
Indien u hinder ondervindt bij het lezen van dit reglement of indien u niet akkoord
gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website of de toepassing
niet verder te gebruiken.

 

  1. Algemeen

1.1.
Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze
website of de toepassing, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast
aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk
advies worden beschouwd. Deze website, de toepassing en alle aangeboden
materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en hanteren de wettelijke garanties. Het gebruik van de website, de toepassing en van
de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. Voor een aantal producten, zoals alcoholische verbruiksgoederen, moet men de wettelijke leeftijd van 18 jaar hebben om over te kunnen gaan tot aankoop hiervan. Klanten bevestigen impliciet bij aankoop van deze producten dat ze de wettelijke leeftijd bereikt hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruiken en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden.

1.2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor
te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en
bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen.
Noch wij, noch onze relaties of enig verwant bedrijf kunnen enige garantie
geven, aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld worden voor de
accuraatheid en volledigheid van de informatie op deze website of de
toepassing.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren op basis van de contactgegevens zoals
vermeld bovenaan. Wij spannen ons in om de website of de toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Wij zijn niet, behoudens bedrog of
opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade,
onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot,
tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies,
winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens
op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de
gebruiker etc.) in connectie met de prestatie of gebruik van deze website of de
toepassing. 

1.3. Externe hyperlinks

Deze website of de toepassing bevat
hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover wij geen enkele
technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie
bieden voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de
beschikbaarheid van deze websites of toepassingen en aanvaarden daarom geen
aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
voortvloeit uit het gebruik ervan.

1.4. Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze website of
de toepassing, met inbegrip van de teksten, beelden, logo’s, tekeningen, data,
software, product- of bedrijfsnamen, merken en dergelijke is beschermd door
intellectuele rechten en behoort toe aan ons of derden. De op deze website of
de toepassing aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden
meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en
voorafgaandelijke toestemming van ons. Het gebruik van merknamen, foto’s
en overige intellectuele eigendommen zijn enkel en alleen noodzakelijk om de
verkoop via deze webshop mogelijk te maken.

1.5. Updates

Teneinde de veiligheid, de snelheid en
in het algemeen de optimale werking van de website of de toepassing te
garanderen, verbindt u zich ertoe de door uw gebruikte software up-to-date te
houden. Wij garanderen op geen enkele wijze de goede of veilige werking van de
website of de toepassing indien u ervan gebruikt maakt met tussenkomst van
verouderde software.

1.6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om huidig reglement
steeds te veranderen. Huidig reglement werd laatst gewijzigd op 28/01/2022.

1.7. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt
of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren per email via hello@byborafood.be

 

  1. Privacy

In deze Privacy Policy wordt aangegeven
voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er
getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Wij volgen ter zake de bepalingen van de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.

Voorts zullen wij er zorg voor dragen
dat wij ons in de mate van het mogelijke confirmeren aan de bepalingen van de
uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde
wetgeving. 

2.1.        Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens behelzen alle
informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een
persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van
één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke,
fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zo kunnen wij als
verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
IP-adres, e.d. verzamelen.

2.2.        Beheer van gegevens

Wij zorgen voor een goede beveiliging
van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel wij als onze
aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar
redelijkheid zullen wij er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat
onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of
verwijderd.

Voorts zullen wij er, in de mate van het
mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat onze aangestelden slechts
beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name
zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening
van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier trachten wij een passend
beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er
van.

De betrokkene zal verplicht zijn de
gevraagde persoonsgegevens aan ons te verstrekken omdat dit een noodzakelijke
voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde
gegevens niet verstrekt, zullen wij de gevraagde producten en/of diensten niet
kunnen leveren.

Teneinde eventuele direct marketing
gericht te kunnen uitvoeren, maken wij gebruik van profilering. Op deze manier
zullen wij onze klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en
producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen. 

2.3.        Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor
diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die
noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

Meer bepaald streven wij volgende
doelstellingen na:

–   het voeren van klantenadministratie en orderverwerking;

–   het uitvoeren van overeenkomsten;

–   facturatie;

–   direct marketing & statistische doeleinden;

–   Het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;

–   het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie via
ons contactformulier;

2.4.        Rechtsgrond van de verwerking 

De verwerking van persoonsgegevens door
ons gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

– toestemming van de klant/betrokkene;

– noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van
precontractuele maatregelen;

–  noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name het verzekeren
van de continuïteit van de activiteiten;

– om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn te
kunnen voldoen. 

2.5.        Delen van gegevens en doorgiften

In principe worden persoonsgegevens
enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien
dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen
leveren.

Bij aankopen via de webshop worden de
gegevens gedeeld met de betalingsprovider. Dit is Mollie B.V., Keizersgracht
313, 1016EE A’dam, NL

 

Voorts worden de gegevens, indien nodig,
ook gedeeld met onze leveranciers, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer
wij betrokken zijn in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen,
om de veiligheid van de producten te garanderen en om onze (eigendoms)rechten
te beschermen.

Wij zullen de betreffende gegevens niet
doorgeven aan een derde land of internationale organisatie. 

2.6.        Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen
door ons worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene
beroep doet op onze diensten.

Wanneer de betrokkene niet langer beroep
doet op onze diensten zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van
tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard,
tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn
zouden vereisen.

Deze termijn zal ons de mogelijkheid
geven om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen
naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of
misbruiken te voorkomen, e.d.m. 

2.7.        Rechten van betrokkenen 

Wij zullen de uitoefening van de
volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

– recht op inzage in zijn persoonsgegevens;

– recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;

– recht op wissen van zijn persoonsgegevens;

– recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;

– recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;

– recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Bovendien heeft de betrokkene op elk
ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk
doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor
de intrekking daarvan.

Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek
per e-mail overmaken aan ons op het e-mailadres hello@houthalen-helchteren.com.

Wij zullen onverwijld en in elk geval
binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

 2.8.        Webshop

Aankopen in de webshop worden onmiddellijk voldaan. In geval van rechtstreeks facturen, opgemaakt door ByBoraFood, geldt er een betalingstermijn van 10 dagen. De koper moet de wettelijke leeftijd van 18 hebben om alcoholische dranken te kopen. Door over te gaan tot aankoop van alcoholische dranken, bevestigd de koper dat hij/zij de wettelijke leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Alle overige producten, waarvoor men de wettelijke leeftijd van 18 jaar moet hebben, kunnen enkel aangekocht worden indien men aan deze leeftijd voldoet. Door over te gaan tot aankoop, bevestigt de koper dat hij/zij deze wettelijke leeftijd heeft bereikt. (bv Alcoholische dranken, maar zeker niet beperkt tot) Prijzen in de webshop kunnen ten alle tijden gewijzigd worden zonder voorafgaande communicatie. In geval van grote aankoop hoeveelheden, behouden wij ons het recht om de verzendkosten na de verkoop nog te corrigeren volgens de gangbare tarieven van de transport firma’s. Indien men niet akkoord is kan men steeds afzien van de aankoop. Voedingswaren en dranken kunnen niet worden geretourneerd.

 

  1. Cookies

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies
zijn en hoe we ze gebruiken. U moet dit beleid lezen om te begrijpen wat
cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z.
de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie
wordt gebruikt en hoe u de cookievoorkeuren kunt beheren. Raadpleeg ons
privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens
gebruiken, opslaan en bewaren.U kunt uw toestemming ten allen tijde wijzigen of
intrekken in de cookieverklaring op onze website.Lees meer over wie we zijn,
hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonsgegevens verwerken in ons
privacybeleid.Uw toestemming geldt voor de volgende domein(en):
www.byborafood.be
(inclusief alle subdomeinen)

 3.1. Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die
worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw
apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze
cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, de website
veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe
de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig
is.

3.2. Hoe gebruiken we cookies

Zoals de meeste online services, maakt
onze website voor een aantal doeleinden gebruik van first-party en third-party
cookies. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste
manier te laten functioneren en ze verzamelen geen van uw persoonlijk
identificeerbare gegevens. De cookies van derden die op onze websites worden
gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website
presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden,
advertenties te bieden die voor u relevant zijn, en al met al bieden ze u een
betere en verbeterde gebruikerservaring en helpen uw toekomstige interacties
met onze website te versnellen.

3.3. Welke types cookies gebruiken we

Essentieel: sommige cookies zijn
essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze
stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en eventuele
beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke
informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en
producten toevoegen aan uw winkelmandje en veilig afrekenen.Statistieken: deze
cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het
aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron
van het bezoek enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe
goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.Marketing: op onze
website worden advertenties weergegeven. Deze cookies worden gebruikt om de
advertenties die we u laten zien te personaliseren, zodat ze voor u zinvol
zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze
advertentiecampagnes bij te houden.De informatie die in deze cookies is
opgeslagen, kan ook worden gebruikt door externe advertentieproviders om u ook
advertenties op andere websites in de browser te tonen.Functioneel: Dit zijn de
cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen.
Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het
delen van inhoud op de website op sociale mediaplatforms.Voorkeuren: Deze
cookies helpen ons om uw instellingen en browservoorkeuren zoals taalvoorkeuren
op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige
bezoeken aan de website.3.4. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren beheren?

Mocht u besluiten om uw voorkeuren later
via uw browsersessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy- en
cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt het toestemmingsbericht
opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming
volledig kunt intrekken. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende
methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te
verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te
blokkeren / verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en
verwijderen van cookies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

 

  1. Slotbepalingen

Indien de betrokkene van oordeel zou
zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de
bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde
toezichthoudende autoriteit.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht
voor om ons Privacy- en Cookiebeleid ten allen tijde te wijzigen, zonder dat
hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.